środa, 26 kwietnia 2017

Dane osobowe w NGO – część I


Tym razem o kolejnych dokumentach, które powinny zostać opracowane i przyjęty do stosowania w każdym NGO, a w rzeczywistości duża część z organizacji wciąż ich nie posiada. Obowiązek ochrony danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 677). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, wystarczającym warunkiem stosowania tych przepisów jest sam fakt przetwarzania danych osobowych.


Kto musi stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych?


Odpowiedź wynika z trzech przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj.:

  • art. 6, definiującego dane osobowe jako informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej = której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer,
  • art. 7 pkt 2) definiującego przetwarzanie danych jako jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych (…),
  • art. 3 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym ustawę stosować muszą wszyscy (osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne z siedzibą/miejscem zamieszkania w Polsce), którzy przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla celów statutowych (tutaj NGO).

piątek, 7 kwietnia 2017

NIEŚMIERTELNY - co dalej po śmierci fundatora?


Rozwiązanie ustanowienia fundacji w testamencie jest znanym i powszechnie przyjętym rozwiązaniem dysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Co jednak w sytuacji odwrotnej? Gdy zarządzający fundacją (w sposób formalny jako prezes, członek zarządu lub mniej formalny jako fundator, członek rady itd.) chce zabezpieczyć sobie wpływ na losy „swojej” fundacji na wypadek swojej śmierci?

Generalnie po za testamentem istnieje zakaz dysponowania majątkiem na wypadek (=po) śmierci, zgodnie z art. 941 Kodeksu cywilnego. W jaki więc sposób zabezpieczyć dalszy wpływ na losy fundacji, konkretnych osób (np. członków rodziny, bliskich współpracowników, przyjaciół itd.)? Z praktyki znam trzy rozwiązania, każde co prawda nie jest idealne, ale z racji braku innych możliwości mogą być jedynymi dostępnymi.

Trzeba jeszcze podkreślić, że rozwiązania o których mowa, znajdą zastosowanie tylko w przypadku odpowiedniego unormowania w statucie roli Fundatora, np.: poprzez wpływ na powoływanie organów, możliwość dożywotniego w nich zasiadania, prawo odwołania członków organów itp. (być może o tym będzie w innym wpisie). W każdym z tych przypadków chodzi o wskazanie osoby, która będzie miała dominującą i dożywotnią rolę w fundacji.