poniedziałek, 31 grudnia 2018

Cookies w NGO


 

Obecnie prawie każda organizacja posiada swoją stronę internetową, a coraz więcej z nich wchodzi również w bardziej interaktywne relacje z odbiorcami ich treści w Internecie. Warto w takim przypadku zadbać o właściwą politykę dotyczącą plików „cookies” (ciasteczek).

Poniżej zapraszam do artykułu Marzeny Dobner, świetnie zapowiadającej się przyszłej prawnik, w którym autorka szczegółowo analizuje wymogi prawne i praktyczne aspekty używania plików „cookies”. Artykuł powstał w ramach współpracy z kancelarią 4NGO Kancelaria Radcy PrawnegoPiotr Jaros.

 

Prawne aspekty polityki „cookies” w kontekście RODO 

 

Witryny internetowe bardzo często korzystają z małych plików tekstowych zwanych „cookies” (ciasteczek), zawierających dane o urządzeniu końcowym użytkownika, takim jak komputer lub smartfon. Ze względu na funkcje istnieją zarówno ciasteczka ułatwiające poprawne ładowanie strony internetowej na konkretnym urządzeniu, niezbędne do poprawnego korzystania z witryny, jak również wykorzystujące dane związane bezpośrednio z konkretnym użytkownikiem. Są to zarówno dane autoryzacji użytkownika (hasła, koszyki zakupów) lub inne dane identyfikacyjne (takie jak np. odwiedzane przez użytkownika witryny i czas na nich spędzony, kliknięte bannery reklamowe). Pierwszy typ danych, gromadzonych dla celów ściśle technicznych i warunkujących prawidłowość świadczonej usługi, wymaga jedynie określenia zakresu pobieranych informacji w polityce prywatności. Natomiast problematyczne w perspektywie ochrony danych osobowych są dwa ostatnie typy danych – dane autoryzacji i inne dane identyfikacyjne – umożliwiające powiązanie aktywności w sieci z konkretnym, społecznie identyfikowalnym użytkownikiem i jego preferencjami. Tego typu dane są często wykorzystywane w celach pozatechnicznych, takich jak reklama behawioralna, czyli dostosowana do preferencji konkretnego użytkownika na podstawie wykorzystywania plików „cookies”. 

 

„Cookies” a ePrivacy

 

Kwestię zastosowania tychże narzędzi i wynikających z nich obowiązków właścicieli witryn internetowych stosujących „ciasteczka” uzasadnia motyw 25 unijnego RozporządzenieParlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego orazochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej), dalej jako: ePrivacy. 

niedziela, 16 grudnia 2018

(Nowe) Wytyczne dla przedsiębiorstw społecznychO przedsiębiorstwach społecznych (w skrócie: PS) ostatni raz pisałem półtora roku temu przy okazji opublikowaniazałożeń do Projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Sama ustawa jest dalej na etapie prac w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego i wciąż brakuje konkretnych informacji kiedy mogłaby wejść w życie.* 

Formalnie więc nie mamy w Polsce ustawowej definicji przedsiębiorstwa społecznego. Nie przeszkadza to jednak Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w prowadzeniu ogólnopolskiej listy przedsiębiorstw społecznych. 

wtorek, 25 września 2018

Społeczna i inkluzywna przedsiębiorczość w teorii i praktyce - relacja z konferencji


Powrót do normalnej zawodowej aktywności po sezonie wakacyjnym, bywa ciężki. W moim przypadku wymagał dłuższego czasu, w którym mogłem uporządkować wszystkie nowe pomysły z letnich miesięcy. 

Jedną z takich inicjatyw jest szersze wykorzystanie networkingu w sektorze, także na poziomie międzynarodowym. Narzędziem do tego ma być think tank Instytut Prawa im. Jana Łaskiego, w ramach którego chcę inicjować edukację prawną metodami pozaformalnymi, ze szczególnym naciskiem na społeczność NGO.

Po raz pierwszy miałem okazję przedstawić temat rozwijany w ramach bloga prawowngo.pl przedstawicielom III sektora i ekonomii społecznej z innych krajów, a co za tym idzie z innych systemów prawnych. 20 września, wraz z innymi działaczami Instytutu, wziąłem udział w międzynarodowej konferencji pt.: „Sociální a inklusivní podnikání ve výuce, teorii a praxi“ (moje tłum. Społeczna i inkluzywna przedsiębiorczość w teorii i praktyce), organizowanym przez Silesian University in Opava: Schoolof Business Administration in Karvina. Było to bardzo ciekawe doświadczenie.

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Wymogi ustawy o systemie oświaty względem wyjazdów wolontariuszy (Cześć 3 cyklu: Wolontariat niepełnoletnich w NGO)
Kontynuujemy nasz cykl Wolontariat niepełnoletnich w NGO. Ostatnia jego część poświęcona jest wymogom wyjazdu wolontariuszy, który podlega ustawie o systemie oświaty. Autorem cyklu jest Marzena Dobner, świetnie zapowiadająca się przyszła prawnik, a całość powstała w ramach współpracy z kancelarią 4NGO Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jaros.

 

Jeśli wyjazd połączony z wolontariatem dzieci i młodzieży spełnia łącznie przesłanki z ustawy o systemie oświaty muszą zostać zapewnione, kryteria zgodnie z art. 92c i n. ustawy o systemie oświaty. Kiedy przepisy tej Ustawy znajdą zastosowanie pisaliśmy w Części 2 cyklu.

 


Po pierwsze, zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku (por. art. 96d). 

wtorek, 24 lipca 2018

Wyjazd wolontariuszy który jest wypoczynkiem dzieci i młodzieży (Cześć 2 cyklu: Wolontariat niepełnoletnich w NGO)


Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy nasz cykl Wolontariat niepełnoletnich w NGO. Autorem cyklu jest Marzena Dobner, świetnie zapowiadająca się przyszła prawnik, a całość powstała w ramach współpracy z kancelarią 4NGO Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jaros.


Jakie przepisy należy stosować, planując zorganizowany wyjazd (dla ułatwienia przyjmijmy, że odbywa się on w skali krajowej) z udziałem niepełnoletnich wolontariuszy, podczas którego będą oni realizować różne aktywności, przewidziane w ramach projektu NGO? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować regulacje z ustawy o systemie oświaty i pewne przepisy dotyczące turystyki

poniedziałek, 16 lipca 2018

Wolontariat niepełnoletnich w NGO (część 1)
Popularną formą działalności społecznej dzieci i młodzieży jest wolontariat. Coraz częściej NGO korzystają z bezpłatnej i ochotniczej pomocy młodych przy różnych projektach. Szczególnie często inicjatywy z udziałem młodzieży odbywają się w okresach ferii szkolnych, zimą i latem. Prace w ramach projektów bywają wówczas łączone z wyjazdami do różnych ciekawych zakątków Polski i świata. Pojawia się pytanie, czy w związku z wiekiem wolontariuszy dana organizacja pozarządowa powinna spełnić pewne szczegółowe wymogi? Przykładowo, czy powinna zapewnić kadrę odpowiadającą kompetencjami opiekunom wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego m.in. przez szkoły i placówki?

Ponieważ temat jest obszerny, postanowiliśmy omówić go w formie cyklu 3 artykułów. Każdy z nich porusza temat pod kątem innych zagadnień prawnych, a wspólnie stanowią całościowe opracowanie powyższego zagadnienia. Cykl składa się z następujących części:

  • Wolontariat niepełnoletnich w NGO
  • Wyjazdy niepełnoletnich wolontariuszy w ramach NGO
  • Wymogi ustawy o systemie oświaty względem wyjazdów wolontariuszy

Autorem cyklu jest Marzena Dobner, świetnie zapowiadająca się przyszła prawnik, a całość powstała w ramach współpracy z kancelarią 4NGO Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jaros.

wtorek, 3 lipca 2018

Działalność nierejestrowana w NGO
Niecały kwartał temu pojawiła się nowa możliwość rozliczenia czyjejś pracy, która jest wygodna i tania pod względem kosztów – czyli powinna znaleźć idealne zastosowanie w III sektorze. Oczywiście chodzi o działalność nierejestrowaną. Przykładami zastosowania tej konstrukcji mogą być: usługi dorywcze, wynagradzanie koordynatorów projektów, opieka nad dziećmi i młodzieżą, prowadzenie dodatkowych zajęć i warsztatów przez dotychczasowych pracowników itp.
 
Poniżej zapraszam do artykułu Marzeny Dobner, świetnie zapowiadającej się przyszłej prawnik, w którym autorka szczegółowo analizuje wymogi prawne i praktyczne aspekty działalności nierejestrowanej. Artykuł powstał w ramach współpracy z kancelarią 4NGO Kancelaria Radcy PrawnegoPiotr Jaros


Działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)Pakiet ustaw zwany Konstytucją dla Biznesu, uchwalony dnia 6 marca br. i wprowadzony w życie z dniem 30 kwietnia br., znacząco uelastycznił niektóre regulacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców na polskim rynku. Jedną z poważniejszych zmian, stwarzających nowe możliwości szczególnie dla drobnych usługodawców, jest działalność nierejestrowana, zwana także działalnością nieewidencjonowaną lub nierejestrową. Jej zasady reguluje treść art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646; dalej jako UPP).

sobota, 2 czerwca 2018

RODO a NGO - jak zastosować nowe przepisy ochrony danych osobowych w małej organizacji?
Ostatni tydzień upłynął pod hasłem RODO. Można odnieść wrażenie, że dane osobowe są obecnie najważniejszą sprawą dla wszystkich przedsiębiorców i w ogóle wszystkich działających publicznie. Czy tak jest w rzeczywistości to już inna kwestia.

W tym całym RODOszaleństwie od razu na wstępie chcę wszystkich uspokoić, że sprawa z RODO nie jest taka straszna, pilna i pracochłonna jak informuje większość serwisów, w tym tych dla ngo.

RODO w porównaniu do poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych nie zmienia zbyt wiele w kwestii obowiązków, a wręcz luzuje wymagania i zmniejsza ilość przeciętnej dokumentacji. Jeżeli więc reprezentujesz małą lub średnią organizacje pozarządową możesz odetchnąć z ulgą, gdyż RODO oznacza dla Ciebie mniej obowiązków. Wynika to ze zmiany systemu ochrony, który od 25 maja 2018 r. (wejście rozporządzenia w życie) opiera się na dostosowaniu wymogów ochrony danych do stopnia ingerencji i przetwarzania danych osobowych. W konsekwencji im więcej operacji na danych, im więcej danych i im większy podmiot (większy skład personalny) tym wymogi będą surowsze.


piątek, 4 maja 2018

Członkowie vs uchwały – zaskarżanie uchwał stowarzyszeń przez ich członków
W stowarzyszeniach zbliża się czas walnych zgromadzeń dotyczących sprawozdań finansowych i podsumowań poprzedniego roku. Walne maja różny przebieg, a podejmowane uchwały nie zawsze są przez wszystkich akceptowane. Kto i kiedy można podważyć taką uchwałę? Tego właśnie dotyczy niniejszy artykuł.

 

Kto?

 

Pierwszym problemem jest jednak legitymacja do skarżenia uchwały, czyli uprawnienie do wystąpienia do sądu z żądaniem uchylenia uchwały. Przepisy prawa często ograniczają taką możliwość w celu ochrony przed zalewem pozwów i przenoszeniem wszelkich sporów na salę sądową. Tak też jest w przypadku uchwał stowarzyszeń. Gdyby każdy członek mógł skarżyć każdą uchwałę funkcjonowanie organizacji mogłoby ulec całkowitemu zablokowaniu. Z tego powodu mamy w ustawie Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 210) art. 29, który przyznaje to uprawnienie tylko organom nadzoru i prokuratorowi. 

poniedziałek, 5 marca 2018

Obcy we władzach - czy osoby nie będące członkami stowarzyszenia mogą pełnić funkcje w jego organach?


W ostatnim czasie dwa razy byłem pytany o powyższe zagadnienie, raz w związku z organem nadzoru, a raz w związku z zarządem. Na początku nie miałem wątpliwości, uznając że odpowiedź jest oczywista – TAK. Natomiast po głębszym namyśle i kilku rozmowach nie jest to już takie oczywiste. Zapytałem o stanowisko znajomych z sektora i przejrzałem materiały na najobszerniejszym serwisie w temacie: ngo.pl. Kazus zarządu stowarzyszenia złożonego wyłącznie z nie - członków (zewnętrzny menadżer) spotkał się z mieszanym przyjęciem. W serwisie ngo.pl znalazłem tylko jeden artykuł poruszający ten wątek na marginesie innego tematu (wypowiedź na NIE, ale nie podano podstawy prawnej). Przejrzałem również orzecznictwo, ale tam także brak tez w temacie (przynajmniej ja nie znalazłem). 

W zasadzie można zakończyć ten artykuł na stwierdzeniu, że skoro nie ma podstawy prawnej zabraniającej to zewnętrzni specjaliści mogą zasiadać w organach stowarzyszeń bez przeszkód prawnych. Jednak ze względu na wspomniane na wstępie wątpliwości i tendencje do interpretowania prawa dotyczącego NGO w formie: brak wyraźnej regulacji = zakaz, uzasadniam poniżej mój pogląd. Starałem się (naprawdę) by był on w miarę zrozumiały dla nie prawników, ale głównym celem było przygotowanie dobrego uzasadnienia dla obcych w zarządzie (nadzorze). Tak by w razie konieczności można było się tym wesprzeć w argumentacji wobec odmiennych poglądów (organy nadzoru, sądy, nieprzekonani członkowie itd.).


UZASADNIENIE

Zgodnie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855, dalej: Ustawa), stowarzyszenie jest samorządnym zrzeszeniem – co może wskazywać na konieczność sprawowania władzy wyłącznie przez jego członków (rządzą się sami).

środa, 17 stycznia 2018

Umowa o współpracy dla NGO

Świat NGO jest oparty na zaufaniu, działaniach społecznych, postawie pro bono i dobrych obyczajach. Tak jest w definicji, ale w praktyce bywa różnie, zwłaszcza w czasach ostrej konkurencji o: środki, wolontariuszy i dostęp do mediów. Warto więc rozpoczynać nową współpracę od spisania ramowej umowy


Niektórzy wciąż, traktują taką umowę jako wyraz braku zaufania i ogólnie zły początek współpracy (patrz: dylematy etyczne przy intercyzie w małżeństwie;)). Uważam jednak, że jest całkowicie odwrotnie. Spisanie umowy jest wyrazem zaufania i otwartości, ponieważ w umowie można bardzo dobrze podkreślić:

  • cel współpracy,
  • zamiary stron,
  • wzajemne interesy.

Dzięki temu strony zyskują pewność intencji partnera, zabezpieczoną stosowną umową. Jeżeli do tego dołożymy odpowiednie spisanie sytuacji powodujących rozwiązanie lub zmiany umowy,  planowana współpraca na pewno będzie miała o wiele trwalsze fundamenty, niż w sytuacji umowy ustnej (= braku umowy).