piątek, 4 maja 2018

Członkowie vs uchwały – zaskarżanie uchwał stowarzyszeń przez ich członków
W stowarzyszeniach zbliża się czas walnych zgromadzeń dotyczących sprawozdań finansowych i podsumowań poprzedniego roku. Walne maja różny przebieg, a podejmowane uchwały nie zawsze są przez wszystkich akceptowane. Kto i kiedy można podważyć taką uchwałę? Tego właśnie dotyczy niniejszy artykuł.

 

Kto?

 

Pierwszym problemem jest jednak legitymacja do skarżenia uchwały, czyli uprawnienie do wystąpienia do sądu z żądaniem uchylenia uchwały. Przepisy prawa często ograniczają taką możliwość w celu ochrony przed zalewem pozwów i przenoszeniem wszelkich sporów na salę sądową. Tak też jest w przypadku uchwał stowarzyszeń. Gdyby każdy członek mógł skarżyć każdą uchwałę funkcjonowanie organizacji mogłoby ulec całkowitemu zablokowaniu. Z tego powodu mamy w ustawie Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 210) art. 29, który przyznaje to uprawnienie tylko organom nadzoru i prokuratorowi.